• UBND huyện Bù Đăng cho biết huyện vừa hoàn tất công tác chuyển giao 964...​
  • Không có đăng ký tạm trú 1 năm trở lên vẫn có thể được thu&e...​
  • Mức phạt chậm đăng ký tam trú theo quy định của pháp luật nếu sau 30...​
  • Cô gái "tố" công an nhổ nước bọt vào mặt cho biết, vẫn chưa hết bất ngờ...​