Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được quy định tại Điều 22 Nghị định...
 
Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936