Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chỉ được mua nhà ở xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 Luật nhà ở...
 
Tư vấn luật 1900 6210 & 1900 6936