Trong tập 10 phim "Những cô gái trong thành phố", quản đốc mới về phân xưởng lập tức "thăng chức" cho Cúc và Lành còn Lý đòi kiện...