Mới đây, sau đợt đại tu giao diện người dùng, Google dã tiếp tục bổ sung các tính năng mới cho Gmail. Trong dó có việc ra mắt Chế độ Bảo mật (Confidenti...