Luồn ống nội soi từ miệng xuống dạ dày sẽ sớm trở thành chuyện dĩ...