Thành phố Hà Nội vừa phát hành ứng dụng di động có tên là S-City (Safe City - thành phố an toàn) nhằm cải...