TIN MỚI Quote of the Day

Tình yêu làm hư hỏng đi những tâm hồn tốt và làm tốt lên những tâm hồn hư hỏng.