TIN MỚI Quote of the Day

Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối.