Do thiếu tiền trả nợ và đánh bạc, Liên nhận vận chuyển 2 bức tranh chứa 4,5kg ma túy bên trong từ Việt Nam qua...