Khanh đổi ảnh đại diện trên Facebook rồi bạn vào bình luận "xấu thế mà cũng tán được gái xinh". Hai người mâu thuẫn chửi bới đánh nhau dẫn đến...