Khi chê thịt toàn mỡ, ông Tý đã bị Thống lao đến tát vào mặt. Còn Khai cầm chảo trên kệ bếp đánh liên tiếp vào đầu...