Nổ lớn khi máy bay ngang qua, nhiều nhà dân ở Ninh Thuận hư hỏng - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn