Cầu treo hơn 3 tỷ vừa khánh thành đã hỏng - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn