Để tiết kiệm tiền thuê nhà, nhiều người dân Hong kong vẫn đang phải  sống trong những “ngôi nhà quan...