Trái đất chỉ được coi là sa mạc nếu so sánh về lượng nước với Ganymede và Europa, hai mặt trăng của sao...