Cả 2 nữ bị cáo đều xuất thân trong những gia đình nghèo khó và việc để người thân đến thăm cũng không dễ...