Mẫu lợn lấy tại cơ sở giết mổ gia súc bị dân tố để dịch lở mồm long móng bùng phát cho kết quả dương...