Tuy nhiên đó là nội dung chính trong "Quỳnh Búp Bê ngoại...