Một nghiên cứu về khoảng cách điểm mù của các loại xe sẽ cho chúng ta những con số cụ thể, từ đó giúp bạn ý thức hơn khi sử dụng cũng như gặp...