Jeff Bezos cho rằng, muốn biết được ai đó có thông minh hay không, hãy hỏi về số lần thất bại của anh...