"Kiến thức văn học rất lớn nên Vy chỉ đạt được số điểm ở mức đó...", thầy Vinh chia...