Mực nước lũ trên sông dâng cao, các hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) như: hang Tối, suối Nước Moọc… phải tạm ngưng đón...