Đó là một trong những biểu tượng thành công của công nghiệp ô tô Liên Xô, được ví như Mercedes của khối Xã hội chủ nghĩa....