iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT)RED đã xuất hiện trong tài liệu nội bộ được Virgin Mobile gửi cho nhân viên của...