Chưa bán ra, nhưng iPhone X đã có video mổ bụng trên...