Một trong những nhận định của Ông Nguyễn Thanh Duy - Chủ tịch HD Group về dự án Cybermiles như sau: "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo nên những thay đổi đột...