Hóa ra câu "trông mặt mà bắt hình dong" của các cụ ngày xưa là có...