Khỏi phải nói biểu cảm của mẹ chồng Thương lúc ấy thế nào. Cô phải cố nén cười vì sự sợ hãi của hai mẹ con nhà họ nhưng đó chỉ là m...